Ga naar de inhoud

Wilt u uw kind aanmelden? Klik op de link en vul ons aanmeldformulier in! Aanmelden

Algemene voorwaarden

De hieronder vermelde algemene voorwaarden gelden voor de zelfstandige orthopedagogen, psychologen en remedial teachers die aangesloten zijn bij Centrum Het Antwoord.

 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de orthopedagoog/ psycholoog/remedial teacher (hierna te noemen behandelaar) en de cliënt.
 2. De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente binnen de Generalistische Basis GGZ/integrale ambulante jeugdhulp. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 4. Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ/integrale ambulante jeugdhulp zal Centrum Het Antwoord de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de gemeente. Dit is alleen mogelijk als de verwijsbrief van de huisarts/medisch specialist of de beschikking van de gemeente bij aanvang van de behandeling in het bezit is van Centrum Het Antwoord. Om de nota’s in te kunnen dienen bij de gemeente is Centrum Het Antwoord verplicht om uw BSN-nummer en uw NAW-gegevens te registreren en te communiceren naar de gemeente toe.
 5. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt maandelijks een factuur via FAMED.
 6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. FAMED stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Centrum Het Antwoord behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Uw behandelaar bij Centrum Het Antwoord is aangesloten bij het SKJ en bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) en/of van orthopedagogen (NVO). Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 8. Informatie aan derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten hoe de behandeling bij Centrum Het Antwoord is verlopen. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 9. Vanaf de aanmelding heeft u bij Centrum Het Antwoord slechts met één behandelaar te maken, tenzij er redenen zijn om hier van af te wijken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.
 10. De diensten worden geleverd op de locatie waar Centrum Het Antwoord gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.
 11. Zowel de cliënt als behandelaar is gerechtigd de behandeling te stoppen dan wel op te schorten. Om de behandeling goed af te ronden is het wenselijk dit twee weken van tevoren aan te geven.
 12. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten die minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 40,00 euro per consult in rekening gebracht worden of zal 1 sessie van het traject afgetrokken worden.
 13. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 14. Centrum Het Antwoord heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 15. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Centrum Het Antwoord en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Centrum Het Antwoord heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).