Ga naar de inhoud

Wilt u uw kind aanmelden? Klik op de link en vul ons aanmeldformulier in! Aanmelden

ZorgOnderwijs

Centrum het Antwoord heeft een nieuw aanbod waarbij onderwijs, diagnostiek en behandeling gecombineerd aangeboden wordt. Kinderen die tijdelijk niet naar school gaan of kunnen, komen hiervoor in aanmerking.

Reden van ontwikkeling van ZorgOnderwijs

Bij Centrum Het Antwoord worden met regelmaat kinderen en jongeren aangemeld die
(onder andere) vastlopen in het onderwijs. Soms leidt dit tot uitval op school.
Regelmatig geven leerkrachten en docenten gedurende een lange periode aan dat ze de
leerling niet kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. Zo’n leerling komt op de wachtlijst
bij een hulpverlenende instantie, waarna er diagnostiek, eventueel een
klassenobservatie en behandeling opgestart wordt.

Voordat er resultaat zichtbaar is, is er al snel een half jaar voorbij. In deze periode is de
situatie op school en thuis soms verslechterd. Als de leerling thuiszit, is dit zeer
ingrijpend voor de leerling, maar ook voor ouders. Als de leerling nog in de klas zit
terwijl de leerkracht of docent de leerling eigenlijk niet de aandacht of zorg kan geven
die nodig is, is dit ingrijpend voor de leerling, maar ook voor de overige leerlingen. De
impact is groot voor de hele klas. Onderzoek en navraag hiernaar heeft ons geleerd, dat
er op dit moment onvoldoende mogelijkheden of passende voorzieningen zijn voor deze
leerlingen.

Het doel

Jeugdigen die vastlopen in het onderwijs krijgen passende zorg, bestaande uit
diagnostiek en behandeling, waarbij ook de onderwijslijn gevolgd wordt. Dit ontlast
tevens de klas (als een leerling nog naar school ging) of ouders (bij thuiszitters). Het doel
van het zorgtraject is in een afgebakende periode vaststellen wat de oorzaak is van het
vastlopen op school en direct behandeling bieden. Na deze periode wordt in overleg met
ouders, school en de leerling besloten of terugkeer naar het reguliere onderwijs
haalbaar is, met een handelingsplan en overige adviezen, of dat speciaal (basis)onderwijs
geïndiceerd is.

De doelgroep

Jeugdigen in het basisonderwijs (vanaf groep 3) en het voortgezet onderwijs die
vastlopen op school.

Vorm

Gedurende een periode van 4 tot 5 maanden ontvangen we jongeren 3 of 4 dagdelen per
week op onze locatie de Compagnie 33A in Zwaag. Verlenging is bij hoge uitzondering
mogelijk voor maximaal 1 maand.

In een kleine groep, waarbij gedifferentieerd wordt op leeftijd, wordt het volgende aangeboden

  • Diagnostiek: uitgebreid psychologisch onderzoek, waaronder intelligentieonderzoek. Zo kan een goed beeld gegeven worden van de cognitieve capaciteiten van een leerling en worden psychische problemen in kaart gebracht. Indien noodzakelijk wordt er ook gekeken naar de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen.
  • Observatie: de leerling wordt constant geobserveerd in de groep, wat meegenomen wordt in het behandelplan en de adviezen.
  • Systeemgesprekken: ouders worden intensief bij het traject betrokken
  • Behandeling: Er wordt passende behandeling geboden. Dit kan bestaan uit CGT, traumabehandeling of creatieve therapie.
  • School: om de doorgaande leerlijn te volgen qua schoolwerk is er een leerkracht aanwezig, die zorgt dat de leerling onder begeleiding verder werkt met de methodes van school.
  • Overleg met school: School wordt intensief bij het traject betrokken

Voordelen jeugdigen en onderwijs:

  • Tijdsbestek: leerlingen hoeven niet meer te wachten, maar krijgen in 3 maanden tijd diagnostiek en behandeling die afgestemd is op hun behoeftes.
  • Alles onder 1 dak: wij hebben de mogelijkheid om de leerling alles te bieden wat er nodig is. Indien er gespecialiseerde zorg nodig is, kunnen we gericht doorverwijzen.
  • De leerling wordt uit de gespannen of lastige klassensituatie gehaald, óf de thuiszittende leerling krijgt weer routine en structuur. Dit ontlast ook de leerkracht/klas en ouders.
  • Doorgaande leerlijn: Grote(re) leerachterstand wordt voorkomen, doordat er ook aan onderwijs gewerkt wordt.
Aanmelding

Kinderen of jongeren die voor dit traject in aanmerking zouden komen, kunnen aangemeld worden bij Centrum Het Antwoord. Na overleg met alle betrokken partijen zal gekeken worden of dit traject passend is.

LET OP: Een spoedaanvraag is niet mogelijk.