Remedial teaching – hulp bij leerproblemen: lezen, rekenen en spelling

Sommige kinderen hebben leerproblemen of achterstanden op school. Ze hebben moeite om mee te komen in de klas of ze halen citoscores die niet overeenkomen met wat de ouders en de leerkracht van hen verwachten. Sommige kinderen gaan daardoor zelfs met tegenzin naar school.

Wat is remedial teaching?

Bij remedial teaching wordt extra ondersteuning gegeven aan uw kind waarbij wordt gestreefd naar het verkleinen van de achterstanden. We zorgen ervoor dat uw kind weer beter mee kan komen in de klas. Aan de hand van het pedagogisch-didactisch onderzoek kan gekeken worden op welke onderdelen uw kind achterstanden heeft. De begeleiding is individueel of in groepsverband en afgestemd op de behoefte van uw kind. Naast de ondersteuning bij het leren is er veel aandacht voor het ontwikkelen van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van uw kind. Een positief zelfbeeld zal de leerprestaties van uw kind positief beïnvloeden.

Voor wie?

Remedial teaching is zeer geschikt voor kinderen op de basisschool die achterstanden hebben op een of meer van de volgende leergebieden:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • rekenen

Algemene informatie

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek, waarna de begeleiding kan gaan starten. De remedial teaching wordt individueel gegeven. Gebruikelijk is het om een traject van 8 weken in te gaan, waarbij uw kind wekelijks een uur begeleiding krijgt. Daarna zullen we evalueren of dit voldoende is of dat uw kind een vervolgtraject nodig heeft. Overleg en afstemming met school vinden wij bij de begeleiding belangrijk. Remedial teaching wordt niet vergoed.